REACH & RoHS VERKLARING

Kwaliteit en Regelgeving

Het kwaliteitsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van ons ondernemingsbeleid. Hemabo hecht zeer veel waarde aan een hoge kwaliteit van haar diensten maar ook aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van haar diensten en haar interne processen. Deze worden geborgd door vakkundig personeel in combinatie met innovatie machines en ERP-oplossingen. Daarnaast is ook de materiaalkeuze van belang. Binnen dit kader is er binnen de EU een aantal richtlijnen en regelgevingen.

Download hier de REACH & RoHS verklaring.

EU regelgeving voor chemische elementen REACH (EG) Nr. 1907/2006

REACH is de Europese chemicaliën wetgeving inzake Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen.

Aangezien Hemabo noch zelf chemische materialen of substanties maakt noch deze invoert in de EU, klasseert REACH Hemabo als een zogenaamde ‘downstream-gebruiker’. Dit betekent dat de registratieplichten uit de REACH-regelgeving niet direct toepasbaar zijn op Hemabo als fabrikant van gereedschappen. Niettemin hebben wij al onze leveranciers geïnformeerd over REACH en hebben wij hen gevraagd om te voldoen aan al hun verplichtingen, inclusief het registratierecht, die voortkomen uit de regelgeving.

EU-regelgeving voor beperking van gevaarlijke stoffen RoHS (EG) Nr. 2011/65/EU

De RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) is een Europese richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur moet beperken. De stoffen binnen de richtlijn mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien ze blijven onder de vermelde maximum concentratie (gewichtsprocent) van het homogene materiaal zoals hieronder vermeld:

  • Lood (0,1%)
  • Kwik (0,1%)
  • Cadmium (0,01%)
  • Zeswaardig Chroom (0,1%)
  • Polybroombifenylen (PBB’s) (0,1%)
  • Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%)
  • Bis(2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP) (0,1%)
  • Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1%)
  • Dibutylftalaat (DBP) (0,1%)
  • Di-isobutylftalaat (DIBP) (0,1%)

Hemabo verwerkt alleen halffabricaten waarvan onze leveranciers verklaren dat deze voor zover
zij dit kunnen controleren voldoen aan de richtlijnen van RoHS.

Voor vragen over de door ons toegepaste materialen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.